About us

Doradztwo prawne Łódź

Doradztwo prawne

Wskazujemy optymalne i bezpiecznie rozwiązania w zakresie realizacji zakładanych przez Klienta celów, minimalizujące ryzyko powstania ewentualnego sporu.

Spory sądowe Łódź

Umowy

Zajmujemy się sporządzaniem umów zarówno tych mniej skomplikowanych, jak i złożonych, w tym z zakresu prawa budowlanego, jak i branży IT.

Negocjacje Łódź

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje zarówno na etapie przed zawarciem umowy, czy skierowaniem sprawy do sądu, jak i na etapie toczącego się postępowania sądowego.

Szkolenia z prawa Łódź

Spory sądowe

Reprezentujemy stronę, prowadzimy spór przed sądem, zajmujemy się egzekwowaniem obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych.

Windykacje Łódź

Windykacje

Prowadzimy działania zmierzające do wyegzekwowania przysługujących Klientowi wierzytelności.

Opinie prawne Łódź

Szkolenia

Szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na przekazanie wiedzy praktycznej, w większości są to szkolenia o charakterze wysoko specjalistycznym.

kancelaria Łódź

Opinie prawne

Sporządzamy opinie prawne na podstawie przedłożonych i zgromadzonych przez Kancelarię materiałów źródłowych. Sporządzone przez nas opinie cechują się zwięzłością.

Obsługa prawna Łódź

Obsługa prawna

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek administracji publicznej w ramach outsourcingu usług prawnych.

 • Prawo cywilne

  • dochodzenie roszczeń powstałych na bazie stosunków cywilnoprawnych,
  • tworzenie, redagowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia należne w związku z wypadkami telekomunikacyjnymi, ochroną dóbr osobistych, wyrządzeniem szkody,
  • księgi wieczyste i hipoteka,
  • windykacja należności.
 • Prawo rodzinne

  • majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne w rodzinie, w tym ustanowienie sprawowania opieki lub kurateli nad małoletnim dzieckiem,
  • władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • dochodzenie, obniżenie, podwyższenie roszczeń alimentacyjnych,
  • rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa,
  • podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie rozdzielności majątkowej.
 • Prawo spadkowe

  • stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku,
  • planowanie spadkowe,
  • odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe,
  • dziedziczenie na mocy ustawy,
  • testament i nieważność testamentu,
  • zapisy i polecenia.
 • Prawo gospodarcze i handlowe

  • tworzenie i rejestracja spółek (jak również przedstawicielstw i oddziałów),
  • reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych,
  • przygotowanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, opracowywanie dokumentacji korporacyjnej,
  • postępowanie upadłościowe i naprawcze, jak również likwidacja spółek,
  • restrukturyzacje spółek (fuzje i przejęcia, podziały, przekształcenia),
  • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części.
 • Prawo budowlane

  • stałą obsługa przedsiębiorców z branży budowalnej,
  • sporządzanie projektów umów,
  • bieżące doradztwo i wsparcie w procesie budowlanym,
  • reprezentacja klientów w sądzie w procesach budowalnych.
 • Prawo administracyjne

  • przygotowywanie wniosków, odwołań, skarg na decyzje,
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym na wszelkich etapach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi,
  • skarżenie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Prawo podatkowe

  • reprezentacja w postępowaniach podatkowych i kontrolnych we wszystkich instancjach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • opiniowanie umów pod kątem konsekwencji podatkowych,
  • reprezentacja w postępowaniach karno-skarbowych.
 • Zamówienia publiczne

  • konsultacje prawne w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przygotowywanie projektów umów,
  • opiniowanie ofert,
  • reprezentacja w postępowaniach przed Krajowa Izbą Odwoławczą.
 • Prawo nieruchomości

  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • postępowanie przed sądami wieczystoksięgowymi,
  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń,
  • własność lokali, zasiedzenie, uwłaszczenie, naruszenie własności,
  • umowy zbycia nieruchomości.
 • Prawo pracy

  • umowy o pracę oraz dokumentacja związana ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy,
  • kontrakty menadżerskie,
  • wewnętrzne regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pomoc w ich wdrażaniu,
  • zastępstwo procesowe w sporach wynikłych ze stosunku pracy oraz cywilnych między pracownikami, współpracownikami i pracodawcą,
  • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych.
 • Prawo medyczne

  • doradztwo prawne w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki,
  • tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej,
  • prowadzenie spraw dotyczących szkód majątkowych i niemajątkowych w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich”,
  • dochodzenie odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia.
 • Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

  • konsultacja oraz przygotowanie umów licencyjnych,
  • umów o: przeniesienie praw własności intelektualnej, zarząd dziełem, fonograficznych, wydawniczych, o tworzenie i eksploatację programów komputerowych z podmiotami polskimi i zagranicznymi,
  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw autorskich, dóbr osobistych przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji.
 • Ochrona danych osobowych - RODO

  Doradztwo prawne w zakresie przygotowania przedsiębiorstw, a także podmiotów z sektora publicznego, do spełniania wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w tym:

  • analiza i identyfikacja funkcjonujących procedur wraz z oceną ich zgodności z przepisami prawa,
  • kompleksowe przygotowanie do spełniania wymagań formalno-prawnych,
  • stworzenie indywidualnie dopasowanych procedur, klauzul i umów,
  • szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
 • Cudzoziemcy

  • obsługa podmiotów zajmujących się zatrudnianiem cudzoziemców,
  • pomoc w uzyskiwaniu certyfikatów agencji pracy tymczasowej,
  • bieżąca obsługa agencji pracy tymczasowych,
  • sporządzanie projektów dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
 • Due Dilligence

  • sporządzanie audytów prawnych spółek w procesach M&A
 • Prawo żywnościowe

  • prawo żywnościowe
 • Prawo weterynaryjne

  • prawo weterynaryjne

Nasze usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla Klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego

Piotr Mikołajczyk

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filologię germańska na Wydziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu.

Jesteśmy bezpieczni

Podstawą współpracy z Klientem jest obustronne zaufanie, z tej też przyczyny gwarantujemy naszym Klientom najwyższy możliwy poziom poufności.

Zakres usług


outsourcingu usług prawnych Łódź

Doradztwo prawne

Wskazujemy optymalne i bezpiecznie rozwiązania w zakresie realizacji zakładanych przez Klienta celów, minimalizujące ryzyko powstania ewentualnego sporu.

Radca Prawny Łódź

Umowy

Zajmujemy się sporządzaniem umów zarówno tych mniej skomplikowanych, jak i złożonych, w tym z zakresu prawa budowlanego, jak i branży IT

Język niemiecki Łódź

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje zarówno na etapie przed zawarciem umowy, czy skierowaniem sprawy do sądu, jak i na etapie toczącego się postępowania sądowego.

orzeczenia sądowe Łódź

Spory sądowe

Reprezentujemy stronę, prowadzimy spór przed sądem, zajmujemy się egzekwowaniem obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych.

usługi prawne Łódź

Windykacje

Prowadzimy działania zmierzające do wyegzekwowania przysługujących Klientowi wierzytelności.

sporządzaniem umów Łódź

Szkolenia

Szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na przekazanie wiedzy praktycznej, w większości są to szkolenia o charakterze wysoko specjalistycznym.

prawo budowlane Łódź

Opinie prawne

Sporządzamy opinie prawne na podstawie przedłożonych i zgromadzonych przez Kancelarię materiałów źródłowych. Sporządzone przez nas opinie cechują się zwięzłością.

postępowania sądowe Łódź

Obsługa prawna

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek administracji publicznej w ramach outsourcingu usług prawnych.

Nasze usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego, w tym jednostek administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Zakres usług - doradztwo prawne, umowy, negocjacje, analizy, opinie prawne, spory sądowe, szkolenia, audyty, klient indywidualny i instytucjonalny.
Obsługa prowadzona jest przeze mnie także w języku niemieckim, co wynika z faktu, że jestem absolwentem filologii germańskiej, posiadam nadto certyfikat Kleines Deutsches Sprachdiplom Instututu Geothego w Monachium, od wielu lat zajmuje się tłumaczeniami prawniczymi z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Dziedziny prawa, w których specjalizuje się prowadzona przez mnie Kancelaria, to:

 • działalność podmiotów leczniczych, w tym refundacja leków, zamówienia publiczne w sektorze ochrony zdrowia;
 • prawo medyczne, w tym „błąd w sztuce”;
 • prawo farmaceutyczne;
 • prawo żywnościowe, a w szczególności prawo weterynaryjne;
 • prawo zamówień publicznych;
 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne;
 • prawo spadkowe;
 • prawo nieruchomości, w tym:prawo własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste i prawa rzeczowe ograniczone,
 • prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • prawo budowlane,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria współpracuje w wieloma specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa, zarówno z praktykami (radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, komornikami, biegłymi rewidentami) jak i teoretykami, pracownikami naukowymi Wydziałów Prawa i Administracji różnych uniwersytetów.

Współpraca ma też charakter transgraniczny, głównie z prawnikami z Niemiec.

Poufność

Podstawą współpracy z Klientem jest obustronne zaufanie, z tej też przyczyny gwarantujemy naszym Klientom najwyższy możliwy poziom poufności. Proszę pamiętać, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego wynika z:

1. Przepisów art. 3 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i tak:

 • a. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
 • b. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

2. Treści roty ślubowania składanego przez radcę prawnego, zgodnie z treścią której radca prawny zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej;

 • c. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) – w zakresie określonym tymi przepisami;

3. art. 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który stanowi, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi istotę gwarancji wolności jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, staramy się być mobilni i w razie takiej potrzeby dojeżdżamy do siedziby Klienta. Z tego też względu spotkania w Kancelarii możliwe są po wcześniejszym umówieniu terminu.

Doradztwo prawne Łódź

Nasza lokalizacja

Licznik Odwiedzin

027731

Spory sądowe Łódź

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies Wejście

Negocjacje Łódź Szkolenia z prawa Łódź Windykacje Łódź Opinie prawne Łódź kancelaria Łódź