Witamy w naszej kancelarii

O kancelarii

Witamy w Kancelarii Piotra Mikołajczyka.

W ramach świadczonych przez moją Kancelarię usług skupiamy się nie tylko na rozwiązywaniu sporów prawnych, ale zajmujemy się zarządzaniem ryzykiem prawnym i zapobiegamy powstawaniu sporów. W przypadku Klientów biznesowych mamy na uwadze nie tylko prawo, ale też rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, tym samym staramy się dostosować świadczone usługi do potrzeb Klienta i profilu danej działalności, oczywiście z uwzględnieniem zasad etyki, do przestrzegania których zobowiązany jest radca prawny przy wykonywaniu zawodu, a także Przedsiębiorca w kontaktach z kontrahentami oraz organami administracji.

Każdego Klienta traktujemy w sposób indywidualny, a nasze podejście do Klienta cechuje profesjonalizm, rzetelność, kompleksowość, a jednocześnie kreatywność. Mamy pełną świadomość odpowiedzialności i skutków prawnych wynikających z rozwiązań proponowanych Klientowi, dlatego też dokładamy najwyższej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu pomocy prawnej.

Nie będziesz sam

w gąszczu przepisów.

O mnie

Piotr Mikołajczyk

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filologię germańska na Wydziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu.

Po ukończeniu studiów podjąłem pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako pracownik naukowo-dydaktyczny, gdzie uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej rozpocząłem pracę jako radca prawny w jednostkach administracji publicznej, prowadząc jednocześnie własną kancelarię i obsługując na stałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którą to działalność cały czas kontynuuję i rozwijam.

Piotr Mikolajczyk

Nasze usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego, w tym jednostek administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Zakres usług - doradztwo prawne, umowy, negocjacje, analizy, opinie prawne, spory sądowe, szkolenia, audyty, klient indywidualny i instytucjonalny.

Obsługa prowadzona jest przeze mnie także w języku niemieckim, co wynika z faktu, że jestem absolwentem filologii germańskiej, posiadam nadto certyfikat Kleines Deutsches Sprachdiplom Instututu Geothego w Monachium, od wielu lat zajmuje się tłumaczeniami prawniczymi z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Dziedziny prawa, w których specjalizuje się prowadzona przez mnie Kancelaria, to:

 1. działalność podmiotów leczniczych, w tym refundacja leków, zamówienia publiczne w sektorze ochrony zdrowia;
 2. prawo medyczne, w tym „błąd w sztuce”;
 3. prawo farmaceutyczne;
 4. prawo żywnościowe, a w szczególności prawo weterynaryjne;
 5. prawo zamówień publicznych;
 6. postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne;
 7. prawo spadkowe.
 8. prawo nieruchomości, w tym:
  1. prawo własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste i prawa rzeczowe ograniczone,
  2. prawo geodezyjne i kartograficzne,
  3. prawo budowlane,
  4. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria współpracuje w wieloma specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa, zarówno z praktykami (radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, komornikami, biegłymi rewidentami) jak i teoretykami, pracownikami naukowymi Wydziałów Prawa i Administracji różnych uniwersytetów.

Współpraca ma też charakter transgraniczny, głównie z prawnikami z Niemiec.

Zakres usług

Doradztwo prawne

Wskazujemy optymalne i bezpiecznie rozwiązania w zakresie realizacji zakładanych przez Klienta celów, minimalizujące ryzyko powstania ewentualnego sporu.

Umowy

Zajmujemy się sporządzaniem umów zarówno tych mniej skomplikowanych, jak i złożonych, w tym z zakresu prawa budowlanego, jak i branży IT

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje zarówno na etapie przed zawarciem umowy, czy skierowaniem sprawy do sądu, jak i na etapie toczącego się postępowania sądowego.

Spory sądowe

Reprezentujemy stronę, prowadzimy spór przed sądem, zajmujemy się egzekwowaniem obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych.

Windykacje

Prowadzimy działania zmierzające do wyegzekwowania przysługujących Klientowi wierzytelności.

Szkolenia

Szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na przekazanie wiedzy praktycznej, w większości są to szkolenia o charakterze wysoko specjalistycznym.

Opinie prawne

Sporządzamy opinie prawne na podstawie przedłożonych i zgromadzonych przez Kancelarię materiałów źródłowych. Sporządzone przez nas opinie cechują się zwięzłością, gdyż wychodzimy z założenia, że liczy nie ilość, ale jakość.

Obsługa prawna

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek administracji publicznej w ramach outsourcingu usług prawnych.

Indywidualnie dla każdego klienta

Poufność

Jesteś bezpieczny

Podstawą współpracy z Klientem jest obustronne zaufanie, z tej też przyczyny gwarantujemy naszym Klientom najwyższy możliwy poziom poufności. Proszę pamiętać, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego wynika z:

 1. przepisów art. 3 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i tak:
  1. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
  2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  3. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
  4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) – w zakresie określonym tymi przepisami;
 2. treści roty ślubowania składanego przez radcę prawnego, zgodnie z treścią której radca prawny zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej;
 3. art. 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który stanowi, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi istotę gwarancji wolności jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Aktualności

kwi 9

Lorem Ipsum Dolor

Posted by adamus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Inquit, dasne adolescenti veniam? Ergo instituto veterum, quo etiam Stoici utuntur, hinc capiamus exordium. Quarum…

Read More Posted in Bez kategorii

Zasady współpracy z klientem

Podstawową formą kontaktu z Klientami pozostaje oczywiście kontakt osobisty. W celu ułatwienia i przyśpieszenia kontaktów z Klientami, a przede wszystkim ze względu na oszczędność czasu naszych Klientów, bazujemy jednak na kontakcie elektronicznym, ewentualnie telefonicznym.

Wynagrodzenie jest ustalane na podstawie indywidualnych negocjacji z Klientem.

Proponujemy rozliczenia z góry uzgodnione, czyli wynagrodzenia ryczałtowe, których warunkiem jest możliwość dokładnego określenia zakresu niezbędnego nakładu pracy oraz oczekiwań klienta, co do czasu wykonania danej usługi. Dotyczy to w szczególności opracowania opinii prawnych, projektów umów czy pism procesowych.

Niektóre usługi, zwłaszcza prowadzenie procesów sądowych oraz negocjacji, mogą być rozliczane są na podstawie stawek godzinowych. Istnieje też możliwość rozliczenia ryczałtowego za poszczególne działania, przykładowo rozprawy sądowe.

W zależności od formy i zasad współpracy wykonane usługi rozliczane są za poszczególne etapy lub okresowo.

W powyższym zakresie jesteśmy elastyczni i staramy się dopasować do oczekiwań i możliwości Klienta.

Kontakt

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, staramy się być mobilni i w razie takiej potrzeby dojeżdżamy do siedziby Klienta. Z tego też względu spotkania w Kancelarii możliwe są po wcześniejszym umówieniu terminu.

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Siedziba Kancelarii: Łódź
​al. Mickiewicza 11 lok. 23
90-443 Łódź
NIP 867-164-28-47
tel. kom. /mobile/: +48 / 726 080 022
PC-fax: +48 / 22 39 84 684
Mail: biuro@kancelaria-mikolajczyk.pl